Riksgälden avstyrker förslagen om OPS-finansiering

Regeringen har tillsatt en kommitté: Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital. Ett delbetänkade “Finansiering av infrastruktur med privat kapital?” kom i mars 2017. SOU 2017:13. Denna form av finansiering kallas OPS (Offentlig – privat samverkan), en lösning som i olika sammanhang nämnts som intressant för Östlig förbindelse. (Jfr Karolinska sjukhuset)

Riksgälden har avgett ett remissvar på betänkandet. Sammanfattningen återges här (vår fetning):

“Riksgäldskontoret (fortsättningsvis Riksgälden) avstyrker utredningens förslag om ett försöksprogram med offentlig-privat samverkan (OPS) för investeringar inom transportinfrastrukturområdet. Riksgälden anser att mycket talar för att OPS riskerar att bli kostsamt för staten. Givet att nackdelarna med OPS är otvetydiga och väl underbyggda, medan påstådda effektivitetsvinster saknar empiriskt stöd, anser Riksgälden att det vore olämpligt för svenska staten att finansiera infrastuktur med privat kapital. Den mest uppenbara nackdelen med OPS är en betydligt högre finansieringskostnad. OPS har också höga transaktionskostnader och de långa avtalstiderna skapar en osäkerhet kring ökade kostnader i samband med omförhandlingar och konkurser. Därtill kommer utmaningen att över tid upprätthålla en hög kompetens för att minimera det kunskapsunderläge som staten befinner sig i vid upphandling av OPS-projekt. På ett mer övergripande plan anser Riksgälden att OPS riskerar att leda till försämrad statlig transparens och budgetdisciplin, samt att den långa återbetalningstiden minskar handlingsutrymmet för framtida beslutsfattare. De fördelar som lyfts fram av utredningen handlar främst om möjliga effektivitetsvinster. Riksgäldens slutsats är dock att dessa är högst osäkra beträffande både deras existens och storlek, samt i vilken utsträckning staten som beställare skulle få ta del av dem. Förekomsten av effektivitetsvinster har inte kunnat beläggas i empiriska studier, trots det stora antal OPS-projekt som genomförts internationellt. Den svaga konkurrensen inom bygg- och anläggningssektorn generellt, i kombination med storleken på OPS-projekt och den höga komplexiteten i avtalsstrukturen, talar emot förekomsten av effektivitetsvinster relativt andra upphandlingsformer.”

Länk till SOU 2017:03
www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201713/

Länk till Riksgäldens remissvar
www.riksgalden.se/globalassets/dokument_sve/om_riksgalden/remissvar/2017/finansiering-av-infrastruktur-med-privat-kapital.pdf