Om Östlig förbindelse

Österleden eller Östlig förbindelse, som den nu kallas, är en sexfilig motorväg i en 8 – 9 km lång tunnel mellan Nacka och Ropsten. Den har trafikplatser med avfarter in mot centrum av Stockholm. Trafikplatserna ligger i Nacka vid Södra länkens mynning och i Stockholm vid Lindarängsvägen på Gärdet och i Ropsten. Av rent ekonomiska skäl avbröts planeringen av Östlig förbindelse i september 2017 av Sverigeförhandlingen och Trafikverket. Starka intressen vill dock fortfarande bygga motorvägen.

Karta över Östlig förbindelses planerade sträckning
Karta över Östlig förbindelses planerade sträckning

Östlig förbindelse…

  • … är en infartsled som matar trafik till Stockholms innerstad via de stora trafikplatserna och leder inte trafiken förbi innerstaden.
  • … leder således till ökad bilism och trängsel i Stockholms innerstad och även i hela regionen. Forskning visar tydligt att fler motorvägar leder till ökade trafikmängder. Den ökar även trafikmängderna på Södra länken, Norra länken och Värmdöleden.
  • … förutsätter kraftigt ökad biltrafik för att bli lönsam. Samtidigt förutsätter klimatmålen, enligt Trafikverket, en kraftigt minskad biltrafik.
  • … innebär att andelen kollektivtrafikresenärer i regionen minskar. Det går stick i stäv med målet att öka andelen kollektivtrafikresenärer.
  • … motverkar miljömålet om minskad klimatpåverkan. Sveriges undertecknande av Parisavtalet och den nya klimatlagen innebär att alla krafter måste inriktas på en omställning till ett fossilfritt samhälle. Trafiken står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp.
  • … motverkar miljömålen om ren luft och god boendemiljö.
  • … innebär att de som färdas i tunnlarna drabbas av hälsovådlig luft. Enligt Trafikverkets beräkningar för Förbifart Stockholm dör ca 25 personer av att färdas i tunneln och 5 invånare vid tunnelmynningar varje år på grund av luftföroreningar från bilar och några tusen skadas av luften. Buller uppstår kring avfarterna.
  • … går rätt igenom Nationalstadsparken. Den kommer att öka buller, avgaser och exploateringstrycket på Gärdets ängar som idag är en omistlig oas för tusentals besökare.
  • … är dyr. Priset på Östlig förbindelse beräknas till ca 22 miljarder kr år 2017. Dessa pengar behövs istället för nödvändiga satsningar på kollektivtrafiken.

Östlig förbindelse behövs inte

Vi i Trafikval Öst menar att Östlig förbindelse inte behövs utan vi borde kunna klara att transportera människor i Ostsektorn utan att behöva investera i flera motorvägar. Antalet bilar måste minska i hela landet och vi har bäst förutsättningar att göra det i Stockholmsregionen eftersom vi trots allt har
en väl utbyggd kollektivtrafik. Men den kunde bli mycket bättre.

Fler pendelbåtar, utbyggd saltsjöbana, färdigbyggd tunnelbana till Nacka, justering av trängselavgifterna och utbyggt cykelstomnät är åtgärder som skulle förbättra trafiksituationen. Sådana satsningar skulle dessutom innebära att våra beslutsfattare visar att de tar klimatfrågan på allvar och skapar ett Stockholm som kommande generationer kan vara stolta över.

Färre bilar skulle innebära att nyttotrafiken och de som måste använda bilen kommer fram snabbare och smidigare. Trafikverket har i en studie räknat ut att vi inte behöver bygga flera vägar för att klara trafiksituationen utan bilarna måste bli färre. Forskning visar att fler motorvägar genererar fler som tar bilen.

Prognoserna som ligger till grund för satsningar på Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse bygger på hur det var förr. Då ökade trafiken år från år. Alltså visar prognoserna att biltrafiken kommer öka i framtiden också. Men  planeringen borde styras av mål för Stockholmsregionen, inte av prognoser. Vi
har klimatmål, hälsomål, klimatlag, en medvetenhet om att vi måste spara på naturresurserna, att bilen tar för mycket mark i anspråk för vägar och parkeringar och att vi ska vara fossilfria till år 2040. Alla mål bygger på att biltrafiken måste minska. Då behövs inte Östlig förbindelse.

Vi vill vara med och bygga en levande och attraktiv stad. Vi vill ha en stad där bilarna får ge vika för gång- och cykeltrafikanter, där det är lätt att åka kollektivt och där det finns utrymme för att vistas och umgås.