Naturvårdsverket avstyrker Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Naturvårdsverket har lämnat in ett yttrande till regeringen om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet. Det är hård kritik mot bl.a nya motorvägssatsningar och vi kan läsa följande:

Naturvårdsverket anser att planförslaget är otillräckligt i förhållande till vad som krävs för att uppfylla det transportpolitiska hänsynsmålet, klimatramverket, klimatlagen, miljökvalitetsmålen och det klimatmål som riksdagen antagit för transportsektorn.

Naturvårdsverket anser att det finns flera vinster med att Östlig förbindelse inte ingår i planförslaget. Dels innebär det att samhället inte investerar i infrastruktur som negativt skulle påverka möjligheten och kostnaderna för att nå klimatmål och andra miljömål i decennier framöver. Dels medför det att mer medel istället kan läggas på insatser som gynnar överflyttning till andra trafikslag än vägtrafik. Östlig förbindelse beräknas, även med en kapacitetsstark kollektivtrafik i tunneln, leda till ett ökat trafikarbete med bil och till att bilens konkurrenskraft stärks jämfört med kollektivtrafik och andra trafikslag. Naturvårdsverket vill därför framhålla att Östlig förbindelse inte bör tas in i nationell plan, även om medelstilldelningen för namngivna investeringar skulle öka, eller om berörda kommuner skulle ställa sig positiva till investeringen.